Dobrý večer, dnes je pátek 19. dubna, svátek má  Rostislav, zítra Marcela

Soutěžní formulář

*

*

*

 DATUM REZERVACE - ČAS REZERVACE:
*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od společnosti ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 řídíme Nařízením EP a Rady EU 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na společnost ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.

Údaje označené (*) jsou povinné.

E-mail

 

Pravidla marketingové akce


„Losovací soutěž pro hosty restaurace TRITON v rámci Grand restaurant festivalu“

Pořadatel a organizátor soutěže:
ADRIA - NEPTUN spol. s r.o.
IČ: 40766519, DIČ: CZ40766519
se sídlem na Václavském náměstí 784/26, 110 00 Praha 1
zapsaná v OR u MS v Praze, odd.C, vl. 2738

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Účelem je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce – „Losovací soutěž pro hosty TRITON Restaurant v rámci Grand restaurant festivalu“ (dále jen „soutěž“). Tímto dokumentem jsou závazně upravena pravidla losovací soutěže a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
2. PRAVIDLA LOSOVACÍ SOUTĚŽE
2.1. Losovací soutěže se mohou zúčastnit všichni hosté TRTON Restaurantu v rámci Grand restaurant festivalu (dále jen „GRF“), kteří splní stanovené podmínky pro účast v losovací soutěži (dále jen „soutěžící“).
2.2. Losovací soutěž probíhá v termínu od 02.12.2019 12:00 hod. do 29.2.2020 23:59 hod. Podmínkou pro účast v soutěži je přihlášení se do losování uvedením svého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailu formou vyplnění Kontaktního formuláře (dále jen „formulář“) osobně v restauraci nebo na webových stránkách: www.grf.tritonrestaurant.cz. Takto řádně a úplně vyplněný formulář soutěžící odešle nebo předá osobně obsluze restaurace.
2.3. Každý soutěžící může vyplnit formulář pouze jednou.
2.4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním e-mailem/telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více e-maily a ani více osob se stejným e-mailem).
2.5. Z účasti v losovací soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.
2.6. Přihlášením do losovací soutěže se hosté stávají soutěžícími.
3. VÝHERCI
3.1. Výhru v losovací soutěži získá jeden soutěžící.
4. VÝHRA V LOSOVACÍ SOUTĚŽI
4.1. Dárkový voucher na luxusní 4 chodové L‘Atelier menu vč. aperitivu a vín v TRITON Restaurantu pro 2 osoby (v ceně 5 660 Kč).
5. VYHODNOCENÍ LOSOVACÍ SOUTĚŽE
5.1. Vyhodnocení splnění podmínek losovací soutěže proběhne nejpozději do 14 dnů po ukončení losovací soutěže, tj. do 13. 3. 2020.
5.2. Výherce losovací soutěže bude informován pořadatelem elektronicky formou e-mailu na kontaktní e-mail uvedený ve formuláři, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 13. 3. 2020.
5.3. Výhry budou soutěžícím předány do 27.3.2020 přednostně osobně v TRITON Restaurantu na Václavském náměstí v Praze. Výjimečně, na žádost výherce, bude výhra zaslána poštou nebo na e-mail soutěžícího. V případě, že předání výhry soutěžícímu nebude možné z důvodů na straně soutěžícího nejpozději do 27.3.2020, anebo odmítne-li soutěžící výhru převzít, ztrácí tak na výhru nárok.
6. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT
6.1. Osobní údaje jsou pořadatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré informace o soutěžících jsou chráněny obchodním tajemstvím a souvisejí s povinností mlčenlivosti pořadatele.
6.2. Informace o soutěžících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem o zpracování osobních údajů Zákon č. 110/2019 Sb.
6.3. Soutěžící odesláním soutěžního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti ADRIA-NEPTUN, spol. s r.o., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje budou na základě písemné žádosti soutěžícího vymazána z databáze. Osobní údaje soutěžících pořadatel nepředává žádné další osobě. Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na společnost ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.
6.4. Soutěžící svým podpisem formuláře či vyplněním formuláře na internetových stránkách a jeho odesláním webovou aplikací výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel bezplatně zpracovával jeho osobní údaje uvedené ve formuláři, jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že Provozovatel soutěžícího těmito podmínkami informuje a soutěžící souhlasí s tím, že bude Provozovatel jeho osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání nabídek služeb nebo zboží prostřednictvím pošty, telefonu, SMS nebo e-mailu aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích, pořádaných Provozovatelem. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Soutěžící bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Pořadatel losovací soutěže neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním výhry. Pořadatel má právo změnit dobu trvání losovací soutěže, tj. zejména losovací soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel. Tato pravidla jsou veřejně přístupná na internetových stránkách www.grf.tritonrestaurant.cz, přičemž platí, že případná změna je účinná od okamžiku jejího uveřejnění na těchto internetových stránkách.

V Praze dne 1.12.2019